Logo Gmina Rachanie

News

News zdjęcie id 92

Odnawialne źródła energii w Gminie Rachanie INFORMACJA

14.03.2016

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI W RAMACH PROJEKTU

PN. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE RACHANIE”

PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ RACHANIE W LATACH 2016 –2018

 

I. Informacje ogólne

 

1. Nabór deklaracji prowadzony jest przez Gminę Rachanie w celu przygotowania wniosku pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Rachanie”, który pozwoli aplikować o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych z zakresu odnawialnych źródeł energii  w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

2. Deklaracje składać mogą osoby będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkowników wieczystych budynków mieszkalnych/mieszanych, Zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Rachanie.

3. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

4. W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się, że przedmiotowy projekt powinien zostać zrealizowany przez Gminę Rachanie do dnia 30 listopada 2018 r. Termin realizacji projektu zależy od liczby mieszkańców, którzy przystąpią do udziału w projekcie (im więcej chętnych tym termin realizacji dłuższy).

5. Zamontowane instalacje przez okres 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Rachanie i użyczone będą na podstawie umowy do bezpłatnego użytkowania właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym budynku. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym budynku na własność.

6. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie od 65% do 85 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto).

7. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - dofinansowania.

8. Gmina Rachanie dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie naboru wniosków w tym w szczególności termin wydłużenia naboru o czym osoby zainteresowane zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.rachanie.gmina.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

9. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Rachaniach, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie, pokój 1  lub telefonicznie pod nr telefonu 84 647 11 03.

 

II. Termin i miejsce składania wniosków

 

1. Nabór deklaracji prowadzony będzie w terminie do 16 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy  w Rachaniach, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie, w pokojach nr 1, w godzinach od 7.30 do 15:30.

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie deklaracji wraz z wymaganymi złącznikami. Wzór deklaracji wraz z załącznikami udostępniany będzie na stronie internetowej www.rachanie.gmina.pl oraz do pobrania bezpośrednio w Urzędzie Gminy  w Rachaniach  pok. 1

3. Wnioski złożone po  terminie określonym w pkt.1 -pozostaną bez rozpatrzenia.

 

III. Szczegółowe informacje o projekcie

 

Skład zestawu solarnego

 

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody przy wykorzystaniu energii słonecznej do celów użytkowych w budynkach mieszkalnych/ części mieszkalnej budynku.

 

Kompletny zestaw składa się z:

·kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),

·podgrzewacza wody (zasobnika ciepłej wody użytkowej),

·zespołu pompowo – sterowniczego,

·zespołu naczyń wzbiorczych przeponowych (1 naczynie w obiegu solarnym, 1 naczynie w obiegu c.w.u.),

·kompletu orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,

·nośnika ciepła (płyn solarny o temperaturze krzepnięcia – 30°C).

 

Uwaga:

W przypadku podjęcia decyzji przez właściciela/współwłaściciela bądź użytkownika budynku w sprawie podłączenia do zasobnika ciepłej wody dodatkowych źródeł grzewczych w postaci grzałki elektrycznej bądź  włączenia do pieca c.o.- koszt zakupu i montażu tych urządzeń  w całości leży w gestii Właściciela. Montażu  tych urządzeń może dokonać jedynie osoba  dokonująca montażu  instalacji solarnej.

Po wykonaniu instalacji solarnej przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty odbioru końcowego zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w instalacji solarnej, instalacji c.w.u. i c.o. oraz instalacji zimnej wody bez zgody Gminy Rachanie.

Rodzaj budynku na/w którym będzie montowana instalacja solarna

 

Ze względu na fakt, iż kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody przy wykorzystaniu energii słonecznej do celów użytkowych/mieszkaniowych, priorytetowo będą wykonywane instalacje kolektorów na/w budynkach przeznaczonych tylko i wyłączne na cele mieszkalne.

 

W przypadku budynków o przeznaczaniu mieszanym (np. budynek z częścią mieszkalną i częścią gospodarczy/usługowy) zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowania przez właściciela części mieszkalnej budynku. W tym celu należy przedstawić dokumenty które w sposób jednoznaczny pozwolą określić granice pomiędzy częściami budynku – tj. mieszkalną i inną (np. usługową) – np. projekt budowlany, inwentaryzacja budynku z wyszczególnieniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej oraz przedłożenie rzutu budynku w  cześć graficznej z zaznaczeniem części użytkowej i mieszkalnej.

 

W sytuacji gdy budynek został przystosowany z budynku gospodarczego na mieszkalny należy przedstawić decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku.

 

Instalacje będą montowane tylko na/w budynkach mieszkalnych/mieszanych których powierzchnia użytkowa wynosi nie więcej niż 300m2.

 

Zapotrzebowanie na ciepła wodę użytkową

 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze minimum 50 stopni C.

 

Ilość osób zamieszkujących w danej nieruchomości będzie weryfikowana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Zakres obowiązków do wykonania przez właściciela budynku mieszkalnego

 

W gestii Właściciela/współwłaściciela/Użytkownika budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej), prac przygotowawczych których zakres zostanie podany właścicielowi budynku przez osobę dokonującą oceny możliwości instalacji solarnej.

 

Przykładowe elementy robót przygotowawczych leżące w gestii właściciela budynku to między innymi:

 

a) roboty przygotowawcze konieczne do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, wyprowadzenie króćca (gwinty w przypadku instalacji spawanej lub trójniki w przypadku instalacji skręcanej) z instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające [2 szt.], odpowietrznik automatyczny, w przypadku montażu pompy obiegowej dodatkowo: pompa obiegowa, filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawór odcinający) do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej 230 V (odpowiadającej obecnie obowiązującym przepisom)

b)prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.),

c)prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. wykonanie posadzek lub podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.),

d)prac remontowych będących następstwem prac montażowych instalacji solarnej, takich jak: malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa i uzupełnienie tynków, elewacji i innych drobnych prac, przywracających estetykę budynku.

 

Skutki niewykonania zakresu zadań leżącego po stronie właściciela budynku, a wskazanego przez osobę dokonującą oceny możliwości instalacji solarnej, zostaną określone w umowie.

 

Koszty właściciela/współwłaściciela/użytkownika budynku mieszkalnego/mieszanego

 

Szacunkowy koszt brutto instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu będzie zależał od wielkości zamontowanej instalacji solarnej. Szacunkowe koszty instalacji przedstawia „Tabela 1. W oparciu o szacunkowe koszty z właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem zostanie zawarta  umowa określająca obowiązki stron. Rzeczywisty koszt wykonania instalacji solarnej będzie znany po wyłonieniu Wykonawcy tego zadania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ostateczne koszty wykonania instalacji solarnej uregulowane zostaną przez dokonanie zmiany umowy w formie Aneksu do umowy.

 

Ze względu na wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, każda gmina aplikująca o środki unijne przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do posiadania dokumentacji technicznej podłączenia instalacji solarnej  na wskazanym przez właściciela lub współwłaściciela budynku. W związku z powyższym właściciela lub współwłaściciela zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia kosztów wykonania projektu instalacji solarnej wraz z kosztem wydania opinii o możliwości wykonania instalacji przez projektanta wyznaczonego przez Gminę Rachanie.

 

Przewidywany koszt wykonania dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej wynosi około 185,00 zł (brutto). Przewidywany koszt wydania opinii wynosi około 61,50  zł (brutto).

 

Rzeczywiste koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty wydania opinii  będą znane po wyborze  Wykonawcy i zostaną przekazane właścicielowi budynku w jednej z niżej wymienionych form: pismem, telefonicznie, drogą e-mailową, przez obwieszczenie na stronie Urzędu Gminy w Rachaniach www.rachanie.gmina.pl. W przypadku wystąpienia niedopłaty za wydanie opinii, właściciel będzie zobowiązany do uzupełniania należnej wpłaty w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia oraz dostarczenia w tym terminie kserokopię dowodu wpłaty do Urzędu Gminy w Rachaniach . W przypadku gdy wartość opinii będzie niższa niż zakładano, nadpłata zostanie zaliczona na poczet wykonania projektu.

 

Etapy dokonywania wpłat:

 

1. W dniu złożenia deklaracji należy uiścić opłatę w wysokości 61,50 zł, a kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do deklaracji. Kwota ta przeznaczona jest  na uzyskanie opinii o możliwości wykonania instalacji solarnej na wskazanym przez właściciela/współwłaściciela budynku.

2. Po otrzymaniu przez właściciela lub współwłaściciela budynku pozytywnej opinii o możliwości wykonania instalacji na wskazanym przez właściciela lub współwłaściciela budynku (opinia zostanie wydana przez audytora bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności sprawdzających możliwość instalacji solarnej), właściciel/współwłaściciel zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania opinii dokonać wpłaty na poczet wykonania dokumentacji projektowej instalacji solarne oraz w tym samym terminie dostarczyć do Urzędu Gminy w Rachaniach kserokopię potwierdzenia dokonania powyższej wpłaty w kwocie 123,50 zł. brutto.

3. Po wykonaniu dokumentacji technicznej instalacji solarnej, właściciel/współwłaściciel zostanie wezwany do Urzędu Gminy w Rachaniach  w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym. Właściciel/współwłaściciel nieruchomości podpisując umowę będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów partycypacji w projekcie (tj. wkładu własnego w postaci: 15 % kosztów kwalifikowalnych netto instalacji, Podatek VAT od kosztów netto wykonania instalacji solarnej, Podatek VAT od wpłaty i od kosztów VAT (podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego) oraz innych koszów niekwalifikowalnych wskazanych w Rozdziale „III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE” niniejszego Regulaminu. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty należny dostarczyć do Urzędu Gminy  w Rachaniach w tym samym terminie. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

 

W przypadku uzyskania negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie Instytucji Zarządzającej Programem (jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie), a tym samym niezakwalifikowanie projektu Gminy Rachanie do dofinansowania ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny uczestnika projektu (tj. 15 % kosztów kwalifikowalnych netto instalacji, Podatek VAT od kosztów netto wykonania instalacji solarnej, Podatek VAT od wpłaty i od kosztów VAT (podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego) oraz innych koszów niekwalifikowalnych wskazanych w Rozdziale „III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE” niniejszego Regulaminu) zostanie zwrócony uczestnikowi projektu na nr konta wskazany przez niego w umowie użyczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania  ostatecznej negatywnej decyzji oceny wniosku.

 

W przypadku braku dokonania wpłat w wyznaczonych powyżej terminach, właściciel lub współwłaściciel  zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

 

W przypadku braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych na/w wskazanym przez właściciela/współwłaściciela budynku, poniesiony przez właściciel lub współwłaściciel koszt wydania opinii o możliwości wykonania instalacji nie będzie podlegał zwrotowi.

 

Koszt wykonania projektu technicznego instalacji, bez względu na otrzymanie bądź nie przez Gminę Rachanie dofinansowania na realizację projektu, nie będzie podlegał zwrotowi.

 

W przypadku rezygnacji właściciel lub współwłaściciel budynku z udziału w projekcie w trakcie wykonywania dokumentacji lub po jej wykonaniu a przed zawarciem umowy, koszty wykonania opinii oraz dokumentacji projektowej nie będą podlegać zwrotowi.

 

Wpłat należy dokonywać na niżej podany rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub./Oddział Rachanie . W tytule wpłaty należy wpisać „Kolektory”.

 

Nr konta: 33 9639 1048 2005 4800 0042 0002

 

IV. Kto może aplikować

 

·osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Rachanie, będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego/mieszanego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

·w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia, bądź upoważnić jednego z współwłaścicieli do podpisania w ich imieniu wszystkich dokumentów i oświadczeń woli),

·osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Rachanie z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 

V. Dokumenty wymagane na etapie aplikowania o zakwalifikowanie mieszkańca do projektu

 

Osoba aplikująca do uczestnictwie w projekcie składa:

 

  • Deklarację dotyczącą udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
  • Załącznik Nr 1 do Deklaracji Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych
  • Pełnomocnictwo (należy złożyć w przypadku gdy nieruchomość należy do 2 lub więcej osób – współwłaścicieli, lub właściciel nie może osobiście złożyć oświadczeń woli/ kompletu dokumentów aplikacyjnych)
  • Decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku (należy złożyć w sytuacji gdy budynek  gospodarczy, usługowy został  zaadaptowany  na  budynek mieszkalny)
  • W przypadku budynków mieszanych należy złożyć dokumenty które w sposób jednoznaczny pozwolą określić granice pomiędzy częściami budynku – tj. mieszkalną i inną (np. usługową) – np. projekt budowlany, inwentaryzacja budynku z wyszczególnieniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej oraz przedłożenie rzutu budynku w  cześć graficznej z zaznaczeniem części użytkowej i mieszkalnej.

·Aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie  Lubelskim ( koszt 21,00  zł).

·Potwierdzenie wpłaty na wykonanie opinii o możliwości wykonania instalacji  (koszt 61,50 zł).

 

Deklaracja, Załącznik nr 1 do deklaracji (ankietę) oraz inne wskazane w deklaracji załączniki dotyczące udziału w projekcie składane są w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki techniczne oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej. Deklaracja, Załącznik nr 1 do deklaracji, Wzór pełnomocnictwa są załącznikami do niniejszego Regulaminu.

 

VI. Inne informacje dotyczące projektu

 

1. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

3. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

4. Instalacje będą montowane tylko na/w budynkach mieszkalnych/mieszanych których powierzchnia użytkowa wynosi nie więcej niż 300m2.

5. Instalacje kolektorów będą wykonywane na/w budynkach które zamieszkują minimum 2 osoby.

6. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

7. Konstrukcja i pokrycie dachowe, w przypadku gdy na nich będzie montowana instalacja, muszą spełnić warunki techniczne do bezpiecznego montażu instalacji solarnej. Ocena dopuszczenia/nieodpuszczenia stanu technicznego konstrukcji oraz pokrycia dachowego będzie przeprowadzona przez pracowników podczas przeprowadzania audytu budynku.

8. W przypadku montażu instalacji solarnej na dachu, montaż będzie wykonywany tylko na południowej połaci dachu budynku mieszkalnego/mieszanego. Dopuszczalne jest odchylenie połaci dachu na której będą montowane kolektory słoneczne o +/- 45o od kierunku południowego.

9. W pomieszczeniu w którym ma się znajdować zbiornik ciepłej wody, musi znajdować się działające gniazdo elektryczne z uziemieniem.

10. Właściciel zobowiązany jest do doprowadzenia niezbędnych mediów do wnętrza pomieszczenia, w którym będzie zamontowany zasobnik, tj. prąd, woda zimna, instalacja c.w.u; instalacja co /w przypadku zamontowania dwóch wężownic.

11. Nie kwalifikują się budynki mieszkalne/mieszane w których brak jest instalacji c.w.u (ciepłej wody użytkowej).

13. Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

14. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy Rachanie. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Gminy w Rachaniach. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Gminy Rachanie jest tożsame z wykreśleniem uczestnika z listy zakwalifikowanych do projektu.

15. Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Rachanie.

16. Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiednią ankietą, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia 16 marca 2016 r.

 

 

VII. Procedura czynności dokonywanych po wykonaniu dokumentacji projektowej, a jeszcze przed złożeniem przez Gminę Rachanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

1. Przed złożeniem aplikacji do Instytucji Zarządzającej Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do podpisania umowy użyczenia oraz umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym.

2. Po wykonaniu dokumentacji technicznej instalacji solarnej, właściciel/współwłaściciel zostanie wezwany do Urzędu Gminy w Rachaniach w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym.

3. Właściciel/współwłaściciel nieruchomości podpisując umowę będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów partycypacji w projekcie (tj. 15 % kosztów kwalifikowalnych netto instalacji, Podatek VAT od kosztów netto wykonania instalacji solarnej, Podatek VAT od wpłaty i od kosztów VAT (podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego) oraz innych koszów niekwalifikowalnych wskazanych w Rozdziale „III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE” niniejszego Regulaminu). Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Kserokopię potwierdzenia dokonania wpłaty należny dostarczyć do Urzędu Gminy w Rachaniach w tym samym terminie. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty.

 

 

VIII. Załączniki do regulaminu

 

1. Deklaracja dotycząca udziału z projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych

2. Załącznik Nr 1 do Deklaracji Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych

3. Tabela 1. Szacunkowe koszty kolektorów słonecznych (zestawów solarnych)

4. Wzór pełnomocnictwa

pliki do pobrania:

INFORMACJA

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI W RAMACH PROJEKTU

Wzór pełnomocnictwa

Tabela 1  Szacunkowe koszty kolektorów słonecznych ( zestawów solarnych)

Deklaracja uczestnictwa w w projekcie kolektory słoneczne

Zał  nr 1 do deklaracji - ankieta solary

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.