Logo Gmina Rachanie

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 270 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Rachanie

Na podstawie § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 i 230) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na wniosek Wójta Gminy Rachanie powołuje się komisję ds. szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Rachanie, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu
przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
2. W skład komisji wchodzą:
Przewodniczący
Mirosław Kowalik Urząd Gminy Rachanie,
Członkowie:
1) Andrzej Tarański Urząd Gminy Rachanie,
2) Roman Cisak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Końskowoli,
3) Mirosław Kowalik Lubelska Izba Rolnicza
4) Anna Domańska Lubelska Izba Rolnicza.
§ 2
1. Zadaniem komisji jest oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, położonych na terenie gminy Rachanie, spowodowanych przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich.
2. Oszacowanie strat komisja kończy protokołem sporządzonym w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden przekazuje wojewodzie, drugi producentowi rolnemu, a trzeci
pozostawia w Urzędzie Gminy Rachanie oraz podsumowaniem sporządzonym zgodnie
z obowiązującym w danym roku wzorem, opracowanym przez Wydział Środowiska
i Rolnictwa.
3. Komisja przekazuje powyższe materiały Wojewodzie Lubelskiemu w terminie 30 dni od dnia
oszacowania szkód lub w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód w przypadku protokołów
zbiorczych sporządzanych dla gospodarstw położonych na obszarze co najmniej dwóch
województw.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rachanie i przewodniczącemu
komisji.
§ 4
Traci moc zarządzenie Nr 251 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej położonych na terenie gminy Rachanie.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do pobrania: zarządzenie, uzasadnienie

 

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.