Logo Gmina Rachanie

Wybory Prezydenckie 2020

 1. Skład komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.- pobierz
 2. POSTANOWIENIE NR 3/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 20 kwietni 2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczpospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.- pobierz
 3. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. - pobierz
 4. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rachanie o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - pobierz
 5. INFORMACJA o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. - pobierz
 6. STANOWISKO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz
 7. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 - pobierz
 8. POSTANOWIENIE Nr 26/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 12 marca 2020 r zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rachanie na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

 • WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - pobierz

Zgodnie ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wydanym w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Gminy Rachanie przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywać się będzie w następujący sposób:

 • przesłanie skanu pocztą elektroniczną lub poprzez platformę ePuap najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu na adres: sekretariat@rachanie.gmina.pl. Oryginały zgłoszeń należy przesłać pocztą tradycyjną,
 •  drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rachanie, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie – dokumenty muszą fizycznie wpłynąć do Urzędu Gminy Rachanie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy.
 • dokumenty – zgłoszenia kandydatów, można pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie, która jest ustawiona, przed budynkiem Urzędu Gminy Rachanie.

dopuszczalne jest:

 •  uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 kwietnia 2020 r.
Godziny pracy Urzędu Gminy Rachanie

Poniedziałek - od 8:00 do 16:00

Wtorek-od 7:30 do 15:30

Środa - od 7:30 do 15:30

Czwartek - od 7:30 do 15:30

Piątek–  od 7:30 do 15:30.
 

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków komisji udzielane są w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: 84 647 11 03.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249

 • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. UZUPEŁNIENIE PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO SPOŚRÓD WYBORCÓW - pobierz

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 8 maja 2020 r. (w godz. pracy Urzędu). W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 24 maja 2020 r. zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 22 maja 2020 r.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

 • dowód osobisty lub paszport;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego głosowania skutkuj wydanie także zaświadczenia o prawie do głosowania na dzień ponownego głosowania (II tura)

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz, zgoda na przyjęcie aktu pełnomoctnictwa - pobierz

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jesteś stałym mieszkańcem Gminy Rachanie, możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Rachanie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 4 maja 2020r., a w przypadku ponownego głosowaniu (II tura) w dniu 24 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszego głosowania skutkuje także na dzień ponownego głosowania (II tura)  

Do wniosku dołącza się:

 • pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia (zgoda) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Rachanie: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Rachanie.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
 • wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
 • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 • Wniosek o dopisanie do Spisu Wyborców - pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców możesz wnieść na piśmie - wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą). Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Gminie Rachanie

Wniosek możesz złożyć przez Internet, ale musisz mieć Profil Zaufany na platformie E- Puap lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.