Logo Gmina Rachanie

Wybory Prezydenckie 2020

 

 1. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych - pobierz
 2. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz
 3. UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz
 4. UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz
 5. IINFORMACJA  Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 12 czerwca 2020 r. - pobierz
 6. nformacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondecyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz

 

DRUKI DO POBRANIA:

 • Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłoś komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem naszego urzędu, pisemnie , formie elektronicznej lub ustnie. Takie zgłoszenie dotyczy także ponownego głosowania (ewentualnej II tury wyborów) - pobierz wniosek

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami możesz w zgłoszeniu zażądać:

 • dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a,
 • dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazałeś w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy:

 • otrzymasz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • zostanie doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub
 • możesz odebrać osobiście w urzędzie gminy, jeśli zadeklarowałeś to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pakiet wyborczy przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej doręczany jest przez zespół złożony z co najmniej 2 pracowników Poczty Polskiej do twojej oddawczej skrzynki pocztowej. Jeżeli nie masz takiej skrzynki albo gdy twoja skrzynka uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawia zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej placówce pocztowej i pozostawia je w drzwiach twojego mieszkania. W zawiadomieniu znajdziesz informację gdzie, od kiedy i w jakich godzinach możesz odebrać pakiet wyborczy (w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia).

UWAGA: Jeżeli podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, to:

 • nie możesz odebrać pakietu wyborczego osobiście w urzędzie gminy,
 • nie otrzymasz pakietu wyborczego do oddawczej skrzynki pocztowej.

Pakiet wyborczy zostanie tobie doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub Poczty Polskiej.

Skład pakietu wyborczego:

 • koperta zwrotna,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a (jeśli wyborca tego zażądał)

Termin zgłoszenia:

 • najpóźniej do 30 czerwca,

 

 

Gdzie składasz:

Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – złóż wniosek w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.

 • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – złóż wniosek w urzędzie gminy prowadzącym ten rejestr.
 • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – złóż wniosek w urzędzie gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
 • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 14:00. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 12 maja 2020 r. zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 14:00

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

 • dowód osobisty lub paszport;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego głosowania skutkuj wydanie także zaświadczenia o prawie do głosowania na dzień ponownego głosowania (II tura)

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz, zgoda na przyjęcie aktu pełnomoctnictwa - pobierz

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jesteś stałym mieszkańcem Gminy Rachanie, możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Rachanie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 3 lipca 2020r.,

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszego głosowania skutkuje także na dzień ponownego głosowania (II tura)  

Do wniosku dołącza się:

 • pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia (zgoda) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Rachanie: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Rachanie.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
 • wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
 • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 • Wniosek o dopisanie do Spisu Wyborców - pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców możesz wnieść na piśmie - wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą). Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Gminie Rachanie

Wniosek możesz złożyć przez Internet, ale musisz mieć Profil Zaufany na platformie E- Puap lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Termin składania do 7 lipca 2020

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.