Logo Gmina Rachanie

Gospodarka odpadami w gminie Rachanie

INFORMACJA za 2023 rok o utrzymaniu czystościiporządku w gminach

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XVI/104/2016 - pobierz

Roczna analiza - pobierz

Informacja 2020 - pobierz

Informacja 2019 - pobierz

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rachanaich - pobierz

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Gospodarka odpadami informacja 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rachaniach

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 ROKU.

ZASADY  PRAWIDŁOWEJ  SEGREGACJI  ODPADÓW  NA  TERENIE GMINY  RACHANIE.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Rachanie, dnia 10.01.2017r.

Gmina Rachanie w okresie od 1 stycznia  2017 roku do 31 grudnia 2018 roku prowadzi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rachanie.
Odbiór odpadów realizowany jest poprzez wybraną w przetargu firmę:
EKO-KRAS
ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
tel. 500 140 875,  500 140 910,  500 140 873,  500 140 882.
e-mail: eko-kras@wp.pl
Przed rozpoczęciem wykonywania odbioru odpadów firma EKO-KRAS dostarczy do nieruchomości komplet worków na odpady segregowane i odpady zmieszane. Przy kolejnych odbiorach odpadów, wynikających z niżej podanego harmonogramu, dostarczane będą worki na odpady w ilości wynikającej z ilości worków odebranych z nieruchomości.
Wraz z workami dostarczony będzie harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok oraz ulotka informacyjna zawierająca " Zasady prawidłowej segregacji odpadó na terenie Gminy Rachanie".
Reklamacje dotyczące odbioru odpadów, zakupu, dzierżawy lub użyczenia pojemników, sposobu segregacji poszczególnych odpadów należy zgłaszać bezpośrednio do firmy EKO-KRAS na wyżej podane numery telefonów.
Firma EKO-KRAS zobowiązana jest do załatwienia reklamacji dotyczącej nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia reklamacyjnego zgłoszonego nie później niż 24 godzin od upływu terminu wynikającego z harmonogramu.
R.K.
 

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 22.08.2016r. Nr XIV/104/2016 w sprawie " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rachanie".
 

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 22.08.2016r. Nr XIV/105/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 22.03.2016r. Nr XIV/85/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 22.03.2016r. Nr XIV/84/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rachanie oraz warunków i tybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 6.12.2016r. Nr XX/129/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

 

Rachanie, dnia 15.01.2016r.

Przeprowadzony w listopadzie 2015r. przetarg,  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rachanie, wykazał wzrost kosztów odbioru odpadów w 2016 roku.
W wyniku powyższego zaszła konieczność zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
Zmiana ceny ma na celu wyłącznie pokrycie kosztów związanych ze wzrostem kosztów odbioru odpadów.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 7,00 zł miesięcznie od osoby i ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Natomiast w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane w sposób selektywny wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 14,00 zł miesięcznie od osoby.
Opłaty za pojemniki od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pozostają na dotychczasowym poziomie.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 29.12.2015r. Nr XI/63/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki.
R.K

Rachanie, dnia 17.12.2015r.

Gmina Rachanie w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2016 roku prowadzi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rachanie.
Odbiór odpadów realizowany jest poprzez wybraną w przetargu firmę:
EKO-KRAS
ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
tel. 500 140 873
tel. 500 140 910
e-mail: eko-kras@wp.pl
Przed rozpoczęciem wykonywania odbioru odpadów firma EKO-KRAS dostarczy do nieruchomości komplet worków na odpady segregowane i odpady zmieszane. Przy kolejnych odbiorach odpadów, wynikających z niżej podanego harmonogramu, dostarczane będą worki na odpady w ilości wynikającej z ilości worków odebranych z nieruchomości.
Wraz z workami dostarczony będzie harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok oraz ulotka informacyjna zawierająca " Zasady prawidłowej segregacji odpadó na terenie Gminy Rachanie".
Reklamacje dotyczące odbioru odpadów, zakupu, dzierżawy lub użyczenia pojemników, sposobu segregacji poszczególnych odpadów należy zgłaszać bezpośrednio do firmy EKO-KRAS na wyżej podane numery telefonów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Opłaty uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Rachanie, u inkasentów - którymi są sołtysi poszczególnych wsi lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rachanie w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub. Oddział Rachanie Nr 33 9639 1048 2005 4800 0042 0002 podając w tytule; opłata za odpady, imię i nazwisko wpłacającego oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
Wójt Gminy Rachanie informuje, że w miesiącu grudniu 2015r. zostanie przeprowadzona kontrola dotycząca przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów.

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegających gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia.
Szczegóły w załączonej poniżej informacji:


INFORMACJA WÓJTA GMINY RACHANIE Z DNIA 23.11.2015R.

Uchwała  Rady Gminy Rachanie z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXI/121/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Rachanie

Uchwała Rady Gminy Rachanie z dnia 28 września 2015r. Nr IX/49/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

R.K.
                                                                                                                                         

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.