Logo Gmina Rachanie

News

Wójt Gminy Rachanie ogłasza trzeci, ustny, nieograniczony przetarg ( licytację ) na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C-360.

22.06.2023

                                         O G Ł O S Z E N I E
          Wójt Gminy Rachanie ogłasza trzeci, ustny, nieograniczony przetarg ( licytację ) na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C-360.

1.    Przedmiot sprzedaży:
       Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy ursus C-360 o nr rejestracyjnym  ZAT811E.
2.    Dane identyfikacyjne ciągnika:
       - Marka                                                                   - URSUS
       - Typ, model                                                           - C 360
       - Rok produkcji                                                      - 1980
       - Numer podw.-nadw.                                         - 393923
       - Nr silnika                                                              - 24764
       - Masa własna                                                       - 2125
       - Pojemność silnika                                               - 3120cc
       - Paliwo                                                                  - Olej napędowy
       - Ilość przepracowanych motogodzin             - 516,9
       - następne badanie techniczne do dnia         - 30 maja 2021r. ( cięgnik nie posiada aktualnego  badania technicznego )
       Ciągnik posiada aktualne ubezpieczenie  OC.
       Ciągnik można oglądać w godzinach pracy urzędu na placu byłego SKR w Rachaniach przy
       ul. Wyzwolenia 1 po uprzednim uzgodnieniu  terminu  z Referatem Rozwoju Gospodarczego
       Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Rachanie ul. Dolna 1, tel.(84) 6471103
3.    Cena wywoławcza ciągnika wynosi:  14 000,00  zł.
       ( słownie: czternaście tysięcy  złotych)
       Minimalne postąpienie w licytacji wynosi:   100,00zł.
4.    Przetarg odbędzie się w dniu 4.07.2023r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w
       Rachaniach, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie, pokój nr 7.
5.    W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium w formie pieniężnej w
       terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.
       Wadium w pieniądzu w wysokości:  1000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych)
       należy wpłacić do dnia 3.07. 2023r. (włącznie – liczy się data uznania na
       rachunku bankowym urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rachanie,
       ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub. Oddział
       Rachanie nr 22 9639  1048 2005 4800 0042 0006.
       Wadium zwraca się uczestnikom przetargu niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu
       przetargu bez oprocentowania jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia,
       odpowiednio:
       -     odwołania przetargu,
       -     zamknięcia przetargu,
       -     unieważnienia przetargu,
       -     zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
      Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza
      się na poczet ceny nabycia przedmiotu sprzedaży.
6.   Przetarg na sprzedaż ciągnika ma formę nieograniczonego przetargu ustnego
      ( licytacji ).
7.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
8.   Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta, a przebieg licytacji
      prowadzi jej przewodniczący.
9.   Przewodniczący komisji otwiera przetarg  poprzez podanie ceny wywoławczej.
10. Oferty ustne należy składać po podaniu ceny wywoławczej i wiążą oferenta do
       czasu ustania postąpień z zaoferowaną ceną najwyższą.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
       jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
12. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu 
       przedmiotu przetargu ( zadeklarował najwyższą kwotę ).
13. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę,
       która przetarg wygrała oraz  zaoferowaną cenę.
14. Uczestnik, który wygrał przetarg zaproszony zostanie do podpisania umowy w Urzędzie
       Gminy Rachanie w terminie określonym przez sprzedającego.
15. Jeżeli uczestnik przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w
       miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego lub nie dokona należnej zapłaty w
       terminie  do sporządzenia umowy za zakup przedmiotu  przetargu, organizator
       przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega
       zwrotowi.
16. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien
       przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
17. Szczegółowe informacje na temat organizowanego przetargu i przedmiotu przetargu
       można uzyskać w Urzędzie Gminy Rachanie, ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie, pokój nr 1,
       lub telefonicznie tel. ( 84) 647 11 03.
18. Wójt Gminy Rachanie zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez
       podania przyczyny.

                                                                                                  Wójta Gminy
                                                                                       /-/ mgr inż. Roman Miedziak
 

Wójt gminy zaprasza

Roman Miedziak

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rachanie

ul. Dolna 1
22-640 RACHANIE
tel.: 84 647-11-03, 84 647-11-04
fax: 84 647-11-03
e-mail: sekretariat@rachanie.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.